Privacybeleid

Privacybeleid

Van kracht sinds 16 maart 2023

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Deze informatiemededeling (hierna het "Privacybeleid") beschrijft hoe Opeak N.V. (hierna "Opeak", "Ons" of "Wij" genoemd) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt over personen met wie wij via onze website www.oppo-belgium.store (hierna de "Website" genoemd) contact hebben (hierna de "Betrokkene" of "U" genoemd).

Wij verwerken dergelijke persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing sinds 25 mei 2018 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wetgeving inzake gegevensbescherming").

Opeak is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wetgeving inzake gegevensbescherming:

Opeak N.V.
Esplanade 1
1020 Brussel  
België
BE0741353083
privacy@oppo-aed.be.

Toegang tot de Website impliceert uw volledige en onvoorwaardelijke begrip van het Privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") en het cookiesbeleid van de Website (hierna het "Cookiesbeleid").

U erkent kennis te hebben genomen van de informatie in het Privacybeleid en begrijpt dat Opeak, in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming en het Privacybeleid, uw persoonlijke gegevens zal verwerken voor de hierna bepaalde doeleinden.

Dit beleid geldt niet voor de pagina's die worden gehost door derden waarnaar wij verwijzen en waarvan het privacybeleid kan verschillen. Wij kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gegevens die door en op deze websites worden verwerkt. Wij nodigen u uit om het privacybeleid van deze derden te raadplegen.

 1. Persoonsgegevens die wij over u verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor wat strikt noodzakelijk is en afhankelijk van hoe wij met u omgaan. Wij kunnen meerdere gegevens over u verzamelen in de volgende situaties:

 • Het registreren van een account ID of het invullen van een garantiekaart/elektronische garantiekaart vereist dat u een account aanmaakt of een persoonlijk profiel invult waarbij u persoonlijke gegevens verstrekt zoals naam, geboortedatum, mobiel nummer, e-mailadres, aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord, foto's;
 • Als u producten bij ons bestelt, een retourzending of terugbetaling aanvraagt, of een betaalde dienst gebruikt, kunnen wij uw leveringsgegevens, bankrekeningnummer, creditcardgegevens, factuuradres, informatie voor kredietcontrole en andere financiële informatie, contact- en communicatiegegevens, enz. verzamelen, zodat wij uw bestelling kunnen verwerken;
 • Met sommige van onze diensten kunt u communiceren en inhoud delen met anderen. De gecommuniceerde of gedeelde inhoud kan worden verzonden via en opgeslagen in ons systeem;
 • U kunt ook persoonsgegevens verstrekken wanneer u meedoet aan prijstrekkingen of wedstrijden, deelneemt aan promotie- of marketingactiviteiten die door ons of onze zakelijke partners worden georganiseerd, vragenlijsten invult, deelneemt aan gebruikersforums of blogs die door ons of onze zakelijke partners worden gehost.
 1. Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat wij u onze diensten kunnen leveren, om uw aankopen en transacties te verwerken, om met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, voor aanvullende doeleinden waarmee u heeft ingestemd of om te voldoen aan toepasselijke wetten en vereisten waaraan wij onderworpen zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daarvoor een geldige rechtsgrondslag hebben in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen ons beroepen op uw geïnformeerde toestemming, om het contract dat wij met u hebben uit te voeren, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of als het onze legitieme belangen dient, mits deze niet zwaarder wegen dan uw belangen en grondrechten.

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de beoogde doelen te bereiken. Zodra deze zijn bereikt, verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens, met inbegrip van aan ons gerichte correspondentie of verzoeken om bijstand, bewaren om dergelijke vragen of klachten te kunnen beantwoorden en/of om te voldoen aan toepasselijke wetten of wettelijke vereisten waaraan wij onderworpen zijn.

 1. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en met wie delen wij deze?

Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Wij zullen ze niet aan verbonden ondernemingen en derden meedelen onder andere voorwaarden dan die welke in het Privacybeleid zijn gespecificeerd, zoals om de hier uiteengezette en omschreven doelstellingen te bereiken of wanneer de wet ons daartoe verplicht.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen en derden voor zover dit rechtmatig, legitiem, noodzakelijk, specifiek en voor duidelijke doeleinden is, bijvoorbeeld wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wanneer u hiermee heeft ingestemd of wanneer dit onze legitieme belangen dient, mits deze niet zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten.

De mededeling van uw persoonsgegevens aan voornoemde partijen is in alle omstandigheden onderworpen aan strikte contractuele verplichtingen en vertrouwelijkheid. 

 1. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: privacy@oppo-aed.be.

 1. Uw rechten inzake gegevensbescherming en hoe deze uit te oefenen

Overeenkomstig de Wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op toegang. Dit betekent dat u te allen tijde toegang kunt vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben. Wij verzoeken u vriendelijk een dergelijk verzoek per post in te dienen, zodat wij u met zekerheid kunnen identificeren (geef uw voornaam, achternaam, adres en een geldig identiteitsbewijs);
 • Het recht op rectificatie. Dit betekent dat u ons kunt vragen ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij over u hebben, worden bijgewerkt. Als de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wissen. Dit betekent dat u ons kunt vragen de persoonsgegevens die wij over u hebben te wissen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons of onze actieve partners door ons een dergelijk verzoek te sturen;
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dit betekent dat u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt verkrijgen nadat u bezwaar hebt gemaakt, indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist of indien u van mening bent dat de verwerking onwettig is;
 • Het recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u het recht hebt om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen. U heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere organisatie;

Wij zullen alle nodige maatregelen nemen om zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek aan dat verzoek te voldoen. Indien nodig kan deze termijn, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken, met maximaal twee maanden worden verlengd.

U kunt te allen tijde om de uitoefening van bovengenoemde rechten verzoeken door ons schriftelijk en met een geldig bewijs van uw identiteit te benaderen op het volgende e-mailadres: privacy@oppo-aed.be.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
België
contact@apd-gba.be

 1. Verwerken wij persoonsgegevens van kinderen?

Onze producten, websites en diensten zijn uitsluitend bestemd voor volwassenen en mogen niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming.

Een kind jonger dan 13 jaar mag geen eigen gebruikersaccount aanmaken.

Als wij vaststellen dat de persoonsgegevens van een kind zijn verzameld zonder uitdrukkelijke en controleerbare toestemming van de ouders, zullen wij de desbetreffende persoonsgegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verwijderen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via ons e-mailadres privacy@oppo-aed.be. als u uw privacyrechten voor uw kind wilt uitoefenen.

 1. Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte?

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan een niet-EU-land op voorwaarde dat een dergelijk land een passend beschermingsniveau biedt in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming en binnen de door hen toegestane grenzen, bijvoorbeeld door de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen door de tenuitvoerlegging van door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen.

 1. Updates en taalversies van het Privacybeleid

Wij wijzen u erop dat wij het Privacybeleid kunnen wijzigen en aanpassen, met name om te voldoen aan eventuele nieuwe wetgeving en/of toepasselijke regelgeving, de aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen van het Europees Comité voor de bescherming van persoonsgegevens en de beslissingen van de hoven en rechtbanken over dit onderwerp.

In geval van verschillen tussen de beschikbare taalversies van het Privacybeleid, heeft de Engelse versie voorrang.

 1. Geldigheid van de bepalingen van het Privacybeleid

Indien wij één van de bepalingen van het Privacybeleid gedurende een bepaalde periode niet gebruiken/uitvoeren, kan dit in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om deze rechten in een later stadium uit te oefenen.

De nietigheid, interpretatie en/of uitvoering van sommige bepalingen impliceert geenszins de nietigheid van alle bepalingen. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, moet als ongeschreven worden beschouwd. Wij verbinden ons ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, hetzelfde doel nastreeft.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Privacybeleid zijn enkel onderworpen aan het Belgisch recht, in de mate toegelaten door de geldende regels van het internationaal privaatrecht.

In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Alvorens een gerechtelijke procedure aan te spannen, streven wij ernaar het geschil in der minne te schikken. Daarom zullen wij eerst met elkaar in contact treden, en indien gepast en nodig een beroep doen op bemiddeling, arbitrage of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.

 1. Contact opnemen

Indien u nadere informatie wenst of indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:

Opeak N.V.,
Esplanade 1 B 24,
1020 Brussel,
België
Of door een e-mail te sturen naar privacy@oppo-aed.be.