Conditions d'utilisation

1. INFORMATIE OVER Opeak

1.1De site www.oppo-belgium.store (hierna, de "Site") wordt beheerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van:

Opeak NV (hierna "Opeak"),
Esplanade 1, bus 24
1020 Brussel
BELGIË
KBO NR.: 0741.353.083.

1.2 De Site is een platform voor de ontdekking, verkoop en online aankoop van onder andere smartphones, wearables, audioproducten en accessoires van Opeak (hierna, het "Product").   

Alle vragen of klachten met betrekking tot de Site, deze algemene voorwaarden (hierna de "AV"), het privacybeleid (hierna het "Privacybeleid") en het cookiebeleid (hierna de "Cookie Policy") kunnen worden gericht aan Opeak op het hierboven vermelde adres of op het volgende e-mailadres: info@oppo-belgium.store.

 

 2. AANVAARDING

2.1 Toegang tot de Site is onderworpen aan deze AV, het Privacybeleid, de Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving. Bijgevolg impliceert de toegang tot de Site de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker (hierna "de Koper") van deze AV, het Privacybeleid en de Cookie Policy.

2.2 Deze AV, de Cookie Policy en het Privacybeleid regelen exclusief de relatie tussen de Koper en Opeak met betrekking tot het gebruik van de Site en de Producten. Zij kunnen te allen tijde op de Site worden geraadpleegd.

 

 3. TOEGANKELIJKHEID EN WERKING VAN DE SITE

3.1 Opeak zal redelijke inspanningen leveren om de Site actueel en toegankelijk te houden voor een redelijk aantal Kopers. Opeak garandeert echter niet dat de functies van de Site ononderbroken en foutloos zullen zijn, dat gebreken zullen worden verholpen of dat de Site en de server die deze ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

3.2 Opeak is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de opschorting, onderbreking, (technische) storing, vertraging, moeilijke toegang en/of stopzetting van de toegang tot de gehele of een gedeelte van de Site of uit virussen of andere schadelijke elementen op de Site.

3.3 Indien de Koper fouten, virussen of andere schadelijke elementen op de Site vaststelt, wordt hij verzocht Opeak hiervan op de hoogte te brengen via info@oppo-belgium.store zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen. Opeak raadt de Koper aan om firewalls, antivirussoftware en andere noodzakelijke beschermingssoftware op zijn computer te installeren om schade aan zijn computer te voorkomen.

3.4 Opeak behoudt zich het recht voor om de Site op elk moment zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

 

 4. GEBRUIK VAN DE SITE

4.1 De Koper verbindt zich ertoe de Site uitsluitend te gebruiken overeenkomstig het doel ervan, met uitsluiting van elk ander gebruik.

4.2 De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van alle verstrekte informatie.

4.3 De Koper verbindt zich ertoe de Site te goeder trouw te gebruiken en de geldende wetgeving na te leven, en zich te onthouden van:

 • het zenden aan Opeak van inhoud of mededelingen die onjuist of misleidend zijn (en dergelijke inhoud zo nodig bij te werken om te voorkomen dat deze onjuist of misleidend wordt), of die obsceen, racistisch of xenofoob, bedrieglijk, illegaal, beledigend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend of kwellend is, lasterlijk is, inbreuk maakt op andermans privacy, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht, of die aanzet tot of deel uitmaakt van een van de voorgaande zaken;
 • het verstrekken van e-mailadressen of andere inhoud aan Opeak zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken personen;
 • het zenden van inhoud aan Opeak die inbreuk maakt op de rechten van derden of hen op enigerlei wijze schaadt (intellectuele eigendomsrechten, privacy, bedrijfsgeheimen, etc.);
 • het zenden van inhoud aan Opeak die naar illegale websites leidt of ongepaste inhoud bevat;
 • het gebruiken van de Site voor het verzenden van junkmail, ongevraagde post, piramidespelen of soortgelijke of frauduleuze regelingen;
 • het omzeilen van technische beveiligingsvoorzieningen voor documenten en multimedia-elementen;
 • elke actie die tot gevolg kan hebben dat de goede werking van de Site, de Producten wordt verstoord, met inbegrip van het gebruik van wormen, virussen, logic bombs of massa mailings;
 • pogingen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot enig deel van de Site of apparatuur die wordt gebruikt voor de werking van de Site;
 • een valse naam of pseudoniem gebruiken, of zich voordoen als een andere persoon of entiteit;
 • de Site te gebruiken voor andere dan de bedoelde doeleinden.

 

4.4 Opeak is niet aansprakelijk voor enige inbreuk door de Koper op de AV, de Cookie Policy, het Privacybeleid en/of enige toepasselijke wet- of regelgeving. De Koper vrijwaart Opeak tegen elke actie, vordering of klacht van derden (met inbegrip van de overheid) met betrekking tot het gebruik van de Site door de Koper.

4.5 De Koper gebruikt de Site op eigen risico. De Site, zijn onderdelen en alle gerelateerde informatie, software, faciliteiten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt, zoals beschikbaar en zonder enige garantie van welke aard dan ook (expliciet of impliciet) voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

4.6 Opeak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit het gebruik van de Site en de onderdelen ervan, of uit de onmogelijkheid om de Site te gebruiken.

4.7 De Koper is ook verplicht om Opeak onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien hij kennis krijgt van ongepast gedrag of gebruik in verband met de Site, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: infp@oppo-belgium.store.

 

 5. LINKS VAN EN NAAR ANDERE SITES

5.1 Op de Site kunnen hyperlinks naar andere websites staan. Bovendien kunnen sommige websites een link naar de Site bevatten. Opeak heeft geen zeggenschap over deze websites van derden en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de werking, inhoud of het gebruik daarvan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Opeak op de Site, houdt het bestaan van dergelijke links geen goedkeuring in door Opeak van dergelijke sites van derden of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, noch impliceert dit enige affiliatie of partnerschap met de beheerders van dergelijke sites.

 

 6. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van Opeak, tot de volledige betaling van de facturen werd volbracht. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaan alle risico's van verlies en beschadiging met betrekking tot de betrokken goederen op de Koper over zodra hij ze in bezit neemt.

 

 7. PRIJZEN

Onze prijzen zijn inclusief BTW, Recupel en andere belastingen en heffingen. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de Site vermeld staan.

De aangegeven prijzen kunnen altijd variëren. Wanneer u een bestelling plaatst, is de effectieve prijs voor die aankoop de prijs die geldt op het moment van die bestelling.

Standaard levering en verzending zijn gratis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

 8. BETALING

Voor zijn online bestelling kan de Koper zijn betaling doen :

 • met een betaalkaart: Visa, Mastercard, American Express, Bancontact, Maestro;
 • via : Google Pay, Apple Pay, Shop Pay.

 

 9. LEVERING

Alle Producten worden geleverd op het door de Koper aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid van de klant kan bij de levering om een bewijs van de identiteit van de koper worden gevraagd. De koper tekent voor ontvangst.

 

 10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 De Site en zijn onderdelen (merken, logo's, grafieken, foto's, animaties, video's, muziek, teksten, enz.) zijn eigendom van Opeak. Zij worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met name auteursrechten, modelrechten, merkrechten, enz.) en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opeak of, in voorkomend geval, van de houder van de desbetreffende rechten, op straffe van schending van het auteursrecht en/of het modelrecht en/of het merkrecht, welke kan worden bestraft met een geldboete van drie maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 100 tot 100.000 euro.

10.2 Opeak verleent de Koper bij deze AV een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor onbepaalde tijd, die op elk moment zonder reden kan worden herroepen, om de inhoud van de Site uitsluitend met het oog op weergave te openen, weer te geven en te downloaden. De Koper mag ook een kopie van de inhoud van de Site afdrukken voor zijn/haar persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij/zij de inhoud van de Site op geen enkele manier wijzigt en dat hij/zij alle vermeldingen van auteurschap en herkomst van de Site behoudt. De reproductie is bijgevolg slechts toegestaan voor strikt private doeleinden in de zin van artikel XI.190 5° van het Wetboek van economisch recht.

10.3 Elk gebruik van de Site en de onderdelen ervan dat niet onder dit artikel valt, is strikt verboden.

 

 11. KLACHTEN

11.1 Om geldig te zijn, moet elke eventuele klacht van de Koper met betrekking tot de Site schriftelijk worden meegedeeld binnen acht (8) kalenderdagen na kennis te hebben genomen van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. Het ontbreken van enige betwisting overeenkomstig voornoemde regels brengt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper met zich mee van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht en, de facto, het definitief afzien van elke vordering terzake.

11.2 Wanneer de klacht een grensoverschrijdend karakter heeft, kan de Koper daarnaast ook beroep doen op het “Online Dispute Resolution” platform van de Europese Unie, raadpleegbaar via deze link.

 

 12. GARANTIE EN HERROEPINGSRECHT

12.1 De garantie van Opeak is beperkt tot de minimale wettelijke garantie en tot vervanging van de betreffende producten en, indien dit niet mogelijk is, de terugbetaling van de gefactureerde prijs.

Opeak is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, algemene of specifieke en van welke aard dan ook, die de Koper lijdt.

Het gebrek aan overeenstemming moet binnen twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.

 

12.2 Als consument heeft de Koper recht om binnen de 14 dagen na ontvangst de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. De Koper moet tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en het slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om een beoordeling te maken of men het product al dan niet wilt behouden. De Koper mag het Product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van hanteren van het product op een wijze die verder gaat dan deze toegestane wijze.

Indien de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, stelt hij/zij Opeak hiervan schriftelijk op de hoogte via info@oppo-belgium.store binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Een modelformulier kan op deze link gevonden worden. De Koper zendt het product vervolgens, binnen dezelfde periode, met alle geleverde toebehoren en voor zover mogelijk in de originele staat en verpakking aan Opeak, conform de aanwijzingen verstrekt door Opeak. De bewijslast en risico’s voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Koper.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op Producten die volgens de specificaties van de Koper zijn gepersonaliseerd en Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

Opeak zal de Koper terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Koper gebruikt werd om de oorspronkelijke transactie uit te voeren, tenzij de Koper uitdrukkelijk een andere betaalmethode heeft aanvaard.

De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de Opeak, indien het herroepingsrecht van toepassing is volgens de hierboven beschreven voorwaarden.

De Koper is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van een gebruik dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

Opeak behoudt zich het recht voor de waardevermindering niet te vergoeden die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

 

 13.WIJZIGINGEN EN TAALVERSIES

13.1 Opeak behoudt zich het recht voor om op elk moment, door kennisgeving aan de Kopers via de Site, de huidige AV, het Privacybeleid, en de Cookie Policy, de toegang tot de Site en de inhoud ervan te wijzigen en te updaten. Al deze wijzigingen zijn bindend voor Kopers telkens wanneer zij de Site bezoeken. 

13.2 In het geval van discrepanties tussen de taalversies van deze AV, het Privacybeleid of de Cookie Policy, zal de Nederlandse taalversie voorrang hebben.

 

 14. GELDIGHEID

14.1 Indien Opeak op enig moment geen gebruik maakt van een bepaling van deze AV, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige rechten onder deze AV.

14.2 De ongeldigheid, de nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van het geheel of een deel van de voorgaande of volgende bepalingen zal niet de ongeldigheid van deze AV in zijn geheel tot gevolg hebben. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt geacht ongeschreven te zijn. Opeak verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, hetzelfde doel nastreeft.

 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

 

15.1 De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de AV zijn onderworpen aan het Belgisch recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

15.2 In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de AV, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

15.3 Alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen om een geschil op te lossen, komen de Koper en Opeak overeen om te trachten het geschil in der minne op te lossen. Daartoe zullen de Koper en Opeak eerst contact met elkaar opnemen alvorens hun toevlucht te nemen tot bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.

 

 

 

Dernière modification : 29 juillet 2022

1. INFORMATIONS SUR Opeak

1.1 Le site www.oppo-belgium.store  (ci-après, le « Site ») est dirigé et exploité sous la responsabilité de :

Opeak SA (ci-après, « Opeak »),
Esplanade 1, Boîte 24
1020 Bruxelles
BELGIQUE
N° BCE: 0741.353.083.

 

1.2        Le Site constitue une plateforme destinée à la découverte, à la vente et à l’achat en ligne, entre autres, de smartphones, wearables, produits audio et accessoires de Opeak (ci-après, le « Produit »).

1.3 Toute question ou réclamation relative au Site, aux présentes conditions générales (ci-après, les « CG »), à la charte vie privée (ci-après, la « Charte ») et à la politique relative aux cookies (ci-après, la « Cookie Policy ») peut être adressée à Opeak à l’adresse mentionnée plus haut ou à l’adresse email suivante : info@oppo-belgium.store.

 

 2. ACCEPTATION

2.1 L’accès au Site est soumis aux présentes CG, à la Charte, à la Cookie Policy ainsi qu’aux lois et règlements applicables. En conséquence, l’accès au Site implique l’acceptation intégrale et sans réserve par l’utilisateur (ci-après, « l’Acheteur ») des présentes CG, de la Charte et de la Cookie Policy.

2.2 Les présentes CG, la Cookie Policy et la Charte régissent exclusivement la relation entre l’Acheteur et Opeak relative à l’utilisation du Site et les Produits. Elles sont consultables à tout moment sur le Site.

 

 3. ACCESSIBILITE ET FONCTIONNEMENT DU SITE

3.1 Opeak veillera, dans la mesure du possible, à ce que le Site soit à jour et reste accessible à un nombre normal d'Acheteurs. Toutefois, Opeak ne garantit pas que les fonctions du Site seront disponibles sans interruption ou sans erreur, que les défauts seront corrigés ou que le Site et le serveur qui le met à disposition sont exempts de virus ou d'autres composants nocifs.

3.2 Opeak ne peut être tenue responsable d'aucune perte et/ou préjudice, de quelque nature que ce soit, qui découlerait de la suspension, de l'interruption, de la perturbation (technique), du ralentissement, de l'accessibilité difficile et/ou de la cessation de l'accessibilité à tout ou partie du Site ou encore de virus ou autres éléments nocifs présents sur le Site.

3.3 Si l'Acheteur constate la présence, d’une erreur, d'un virus ou autres éléments nocifs sur le Site, il est invité à le communiquer à Opeak à l'adresse suivante : info@oppo-belgium.store afin que les mesures nécessaires puissent être prises. Opeak conseille en tout état de cause à l'Acheteur d'installer sur son ordinateur les firewalls, anti-virus et autres logiciels de protection nécessaires, afin d'empêcher les éventuels dommages à celui-ci.

3.4 Opeak conserve le droit de suspendre ou d'arrêter tout ou partie du Site, à tout moment, sans justification de motifs et sans information préalable.

 

 4. UTILISATION DU SITE

4.1 L’Acheteur s’engage à utiliser le Site conformément à son objet uniquement, à l’exclusion de toute autre fin.

4.2 L’Acheteur est tenu de veiller à ce que toutes les informations qu’il communique sont exactes et mises à jour.

4.3 L’Acheteur s'engage utiliser le Site de bonne foi et à respecter la législation en vigueur, et en particulier à s'abstenir de :

 • envoyer à Opeak du contenu ou des communications fausses ou trompeuses, (et de mettre à jour ce contenu, le cas échéant, afin de garantir qu'il ne devienne pas faux ou trompeur), obscène, raciste ou xénophobe, abusif, illégal, mensonger, attentatoire à la vie privée d'autrui, offensif, dommageable, violent, menaçant ou harcelant, diffamatoire, constitutif d'une infraction à un droit de propriété intellectuelle ou à tout autre droit, ou qui encourage ou participe à l'une de ces choses ;
 • fournir des adresses emails ou d’autres types de contenu à Opeak sans avoir obtenu le consentement préalable des personnes concernées ;
 • envoyer à Opeak du contenu violant les droits d'un tiers ou leur portant préjudice d'une quelconque manière que ce soit (droits de propriété intellectuelle, vie privée, secrets d’affaires etc.) ;
 • envoyer à Opeak du contenu qui dirige vers des sites web illégaux ou qui contiennent du contenu inapproprié ;
 • utiliser le Site pour l'envoi de courrier indésirable, non sollicité, pyramidal ou pour un procédé similaire ou frauduleux ;
 • contourner les dispositifs techniques de protection des documents et éléments multimédias ;
 • toute action qui puisse avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du Site, des Produits, y compris l'utilisation de vers, de virus, de logiciels bombes ou l'envoi massif de courriers ;
 • tenter de violer l'accès non autorisé à une partie quelconque du Site ou à des équipements utilisés pour l'exploitation du Site ;
 • utiliser un faux nom, un pseudonyme, ou se prévaloir de l'identité d'une autre personne ou entité ;
 • utiliser le Site à des fins autres que celles prévues.

 

4.4 Opeak ne pourra nullement être tenue pour responsable en cas de non-respect par l’Acheteur des CG, de la Cookie Policy, de la Charte et/ou des lois ou de la réglementation applicable. L’Acheteur garantit Opeak contre toute action, réclamation ou plainte de tiers (dont les autorités publiques) relative à son utilisation du Site.

4.5 L’Acheteur utilise le Site à ses propres risques. Le Site, ses composantes et toutes les informations, logiciels, installations, services y afférents sont fournis en l'état, selon la disponibilité sans garantie d'aucune sorte (ni expresse, ni implicite) et dans les limites de la loi applicable.

4.6 Opeak décline toute responsabilité en cas de perte ou dommage (direct, indirect, matériel ou immatériel) résultant de l'utilisation du Site et de ses composantes, ou de l'incapacité d'utiliser le Site.

4.7 L’Acheteur est par ailleurs tenu d'informer Opeak immédiatement par écrit s'il prend connaissance d'un comportement ou d’une utilisation inappropriée en lien avec le Site en envoyant un email à l’adresse suivante : infp@oppo-belgium.store.

 

 5. LIENS VERS ET SUR D’AUTRES SITES        

5.1 Des liens hypertextes vers d'autres sites internet peuvent figurer sur le Site. Par ailleurs, certains sites internet peuvent comprendre un lien vers le Site. Ces sites tiers ne sont pas contrôlés par Opeak, qui n'assume donc aucune responsabilité quant à leur fonctionnement, leur contenu et leur utilisation. Sauf mention expresse contraire de Opeak sur le Site, l'existence de tels liens n'implique aucune approbation de Opeak quant à ces sites tiers ou à l'utilisation qui pourrait en être faite, ni aucune association ou partenariat avec les exploitants de ces sites.

 

 6. Transfert de propriété

Par dérogation à l’article 1583 du Code civil, les biens vendus, livrés ou installés demeurent la propriété exclusive d’Opeak, jusqu’au paiement intégral des factures. Nonobstant cette réserve de propriété, tous les risques de perte et de dégâts relatifs aux biens concernés sont transférés à l’Acheteur  dès la prise de possession.

 

 7. Prix

Nos prix s’entendent TVA, Recupel et autres taxes et contributions comprises. Toutes les offres sont valables tant qu’elles sont reprises sur le Site.

Les prix indiqués peuvent toujours varier. Lorsque vous effectuez une commande, le prix effectif pour cet achat correspond au prix en vigueur au moment de cette commande.

La livraison et l’expédition standards sont gratuites, sauf mention contraire explicite.

 

 8. Paiement

Pour sa commande en ligne, l’Acheteur peut effectuer son paiement :

 • par carte de paiement : Visa, Mastercard, American Express, Bancontact, Maestro;
 • par : Google Pay, Apple Pay, Shop Pay.

 9. Livraison

Tous les Produits sont livrés à l’adresse ou au point d’enlèvement indiqué par l’Acheteur. Pour la sécurité du client, une preuve de l’identité de l’Acheteur peut être demandée lors la livraison. L’Acheteur signe pour réception.

 

 10. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

10.1 Le Site et ses composantes (marques, logos, graphismes, photographies, animations, vidéos, musiques, textes, etc.) constituent la propriété de Opeak. Ils sont protégés par des droits intellectuels (notamment droit d'auteur, droit des dessins et modèles, droit des marques, etc.) et ne peuvent donc être reproduits, utilisés ou diffusés en l'absence d'autorisation préalable et écrite de Opeak ou, le cas échéant, du titulaire de droits concerné, sous peine de constituer un délit de contrefaçon de droit d'auteur et/ou de dessins et modèles et/ou de marque, puni de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

10.2 Opeak concède, par les présentes CG, à l'Acheteur, une licence, non exclusive, non transférable, pour une durée indéterminée et révocable à tout moment sans indication de motif, pour accéder au contenu du Site, l'afficher et le télécharger uniquement pour les besoins de l'affichage. L'Acheteur pourra également imprimer une copie du contenu affiché sur le Site pour ses besoins personnels, sous réserve qu'il n'altère en aucune façon le contenu du Site et qu'il conserve toutes les mentions de paternité et d'origine du Site. La reproduction n'est donc autorisée que dans un but strictement privé au sens de l’article XI.190 5° du Code de droit économique.

10.3 Toute utilisation du Site et de ses composantes non visée par le présent article est strictement interdite.

 

 11. RECLAMATION

11.1 Pour être valable, toute éventuelle réclamation de l’Acheteur relative au Site doit être communiquée par écrit endéans les huit (8) jours calendrier à compter de la prise de connaissance du fait qui donne lieu à réclamation. L’absence de toute contestation suivant les règles précitées entraîne pour l’Acheteur l’acceptation inconditionnelle et sans réserve du fait qui donne lieu à la réclamation et, de facto, la renonciation définitive à toute réclamation de ce chef.

11.2 Si la plainte est de nature transfrontalière, l'Acheteur peut faire aussi appel à la plateforme "Online Dispute Resolution" de l'Union européenne, qui peut être consultée à ce lien.

 

 12. GARANTIE ET DROIT DE RÉTRACTATION

12.1 La garantie d'Opeak est limitée à la garantie minimale légale et au remplacement des produits concernés et, si cela n'est pas possible, au remboursement du prix facturé.

Opeak ne sera jamais responsable des dommages indirects, généraux ou spécifiques et de quelque nature que ce soit, subis par l'Acheteur.

Le défaut de conformité doit être signalé dans les deux mois après sa constatation.

12.2 En tant que consommateur, l'Acheteur a le droit de résilier le contrat dans un délai de 14 jours à compter de la réception, sans indication de motifs. Pendant cette période, l'Acheteur doit manipuler le produit et son emballage avec soin et ne les utiliser que dans la mesure nécessaire pour juger de l'opportunité de garder ou non le produit. L’Acheteur ne peut manipuler et inspecter le Produit que comme il serait autorisé à le faire dans un magasin. L'Acheteur est responsable de toute réduction de la valeur du produit résultant d'une manipulation du produit allant au-delà de cette manière autorisée.

Si l'Acheteur souhaite faire usage de son droit de rétractation, il doit en informer Opeak par écrit à l'adresse infp@oppo-belgium.store dans les 14 jours suivant la réception du produit. Un modèle de formulaire est disponible sur ce lien. L'Acheteur doit alors envoyer le produit, dans le même délai, avec tous les accessoires livrés et, dans la mesure du possible, dans l'état et l'emballage d'origine à Opeak, conformément aux instructions fournies par Opeak. La charge de la preuve et le risque de l'exercice correct et opportun du droit de rétractation incombent à l'acheteur.

Ce droit de rétractation ne s'applique pas aux Produits personnalisés conformément aux spécifications de l’Acheteur et aux Produits qui ne sont pas susceptibles d'être retournés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène.

Opeak rembourse l’Acheteur par le même moyen de paiement que celui utilisé par celui-ci pour effectuer la transaction d'origine, à moins que l’Acheteur n'ait expressément accepté une autre modalité.

Les frais directs du retour des marchandises sont à charge de l’Acheteur.

L’Acheteur est uniquement responsable de la dépréciation du Produit résultant d'une utilisation dépassant ce qui était nécessaire pour constater la nature, les caractéristiques et le fonctionnement du Produit.

Opeak se réserve le droit de ne pas rembourser la dépréciation résultant d'une manipulation des marchandises dépassant ce qui était nécessaire pour constater la nature, les caractéristiques et le fonctionnement du Produit.

 

 13. MODIFICATIONS ET VERSIONS LINGUISTIQUES

13.1 Opeak se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, à tout moment, moyennant notification aux Acheteurs par le biais du Site, les présentes CG, la Charte, et la Cookie Policy, l’accès au Site et à son contenu. L’ensemble de ces modifications s’impose aux Acheteurs lors de chaque accès au Site.  

13.2 En cas de divergences entre les versions linguistiques des présentes CG, de la Charte ou de la Cookie Policy, la version en langue française prévaudra.

 

 14. VALIDITE DES CLAUSES CONTRACTUELLES

14.1 L'abstention de Opeak de se prévaloir, à un moment déterminé, d'une disposition des présentes CG, ne pourra être interprétée comme une renonciation à faire valoir ultérieurement ses droits en vertu de celle-ci.


14.2 La nullité, la caducité ou le caractère non exécutoire de tout ou partie d'une des dispositions qui précèdent ou suivent n'entraînera pas la nullité de l'ensemble des présentes CG. La disposition entièrement ou partiellement nulle, caduque ou non exécutoire sera réputée non écrite. Opeak s'engage à substituer à cette disposition une autre qui poursuivra, dans la mesure du possible, le même objectif.

 

 15. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

15.1 La validité, l’interprétation et/ou l’exécution des CG sont soumises au droit belge, dans toute la mesure permise par les règles de droit international privé applicables.

15.2 En cas de litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution des CG, les Cours et Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont exclusivement compétents, dans toute la mesure permise par les règles de droit international privé applicables.

15.3 Avant d’entreprendre toute démarche visant à la résolution judiciaire d’un différend, l’Acheteur et Opeak s’engagent à tenter de résoudre celui-ci à l’amiable. A cette fin, ceux-ci prennent d’abord contact l’un avec l’autre, avant d’avoir recours, le cas échéant, à la médiation, à l’arbitrage, ou à tout autre mode alternatif de résolution de différends.